กราฟเส้นตรง

คลิกครับ

ทดลองสร้างกราฟด้วยตนเอง

ทฤษฎี

 

การสร้างกราฟเส้นตรงจากข้อมูล

สมมุติว่าเราได้ทำการทดลองและเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของ x และ y และต้องการหารรูปแบบของสมการเส้นตรง ตามโมเดล

y = mx + c

ลองดูจากชุดข้อมูลต่อไปนี้
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
y 2.0 2.4 2.75 3.1 3.5 3.9 4.25 4.6 5.0

เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการพล็อตลงในกระดาษกราฟ ที่มีแกน x และแกน y แล้วลองลากเส้นตรงทาบจุดต่างๆ พบว่าเส้นตรงที่ได้สามารถทาบจุดต่างๆได้อย่างดี โดยมีจุดตัดแกน y ที่ 2

เส้นกราฟที่ได้ค่อนข้างลงตัวกับจุดทั้งหมด ซึ่งสามารถเขียนสมการเส้นตรงโดยมีจุดตัดแกน y = 2 และความชัน เส้นตรงเท่ากับ 3/ 8 ดังนั้นจึงเขียนสมการสำหรับกราฟนี้ได้