การใช้เครื่องคิดเลข

คลิกครับ 

ทดสอบด้วยตนเองด้วยการกดเครื่องคิดเลขแล้วตอบ

45 -32 =  ______

(34 x 56) + 42 = _____

(6 x 2) - (36 /6) = ____

 

ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%