แปลงนาฬิกาจาก อนาล็อก เป็นดิจิตอล

และดิจิตอล เป็นอนาล็อก

คลิกครับ

      ให้ท่านคลิก นาฬิกาอนาล็อกให้ตรงกับนาฬิกาดิจิตอล  หรือกลับกันให้ นาฬิกาดิจิตอล ตรงกับ นาฬิกาอนาล็อก ให้ตรงกัน

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%