ฝึกการใช้ ไมโครมิเตอร์

การทดลองวัดไมโครมิเตอร์  พร้อมทั้งทฤษฎีการวัด  กดครับ

 

ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%