ฝึกการใช้เวอร์เนียร์

 

 คลิกครับ

 

ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%