การชั่งและการอ่าน

อ่านค่าได้ 275 กรัม

อ่านค่าได้ 2.15 kg

ทดลองอ่านค่าด้วยตนเองและนำมาใส่ในตาราง

ครั้งที่

ค่าที่อ่านได้

1

 
2  
3  
4  
5  

คลิกครับ 

ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%