ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1

(General physics 1)

เลือกอ่านรายละเอียด
   
ปก (Cover)
คำนำ : Introduction
   
คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ตำรา  Explanation
   
สารบัญ  : Content
บทที่ 1  บทนำ
   
บทที่ 2  จลศาสตร์
   
บทที่ 3  แรง สภาพสมดุล และการเคลื่อนที่
   
บทที่ 4  งานและพลังงาน
   
บทที่ 5  ระบบอนุภาค และโมเมนตัมเชิงเส้น
   
บทที่ 6  การหมุน และการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง และแบบวงโคจร
   
บทที่ 7  ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
   
บทที่ 8  กลศาสตร์ของของไหล
   
บทที่ 9  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์
   
บทที่ 10  คลื่นกลและคลื่นเสียง
   
บทที่ 11  ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ
   
ประเมินผลหลังเรียน Post test
   
เฉลยประเมินผลหลังเรียน  Answer
ภาคผนวก  Supplement
บรรณานุกรม  Reference
ดัชนี  Index

 

ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

เอกสารทั้งหมดเป็น PDF  File   ต้องมีโปรแกรม  Acorbat reader  จึงจะสามารถอ่านได้  ถ้ายังไม่มีคลิกครับ

 acrobat reader 4.05(5.6 MB)

 

acrobat reader 5.0(8.6 MB) 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่อง ตัวอย่าง e-book ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง