RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ทรานซิสเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 10, 2007, 07:11:40 amหัวข้อ: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 10, 2007, 07:11:40 am
(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  5  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

1.  อิเล็กทรอนิกส์กับทรานซิสเตอร์ จำนวน 90  ข้อ

 คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/physics/oldfront/60/testonline-tansistor/index.htm)


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 12:01:06 am
กระผมนายสุวัฒน์   หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่อง sec 19 รหัส 115130461120-5 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 00.00 น.
ที่บ้านพักช้างขุนเทียน

เลือกทำ 10 ข้อ ได้ 7 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ มกราคม 09, 2011, 12:15:55 pm
นางสาว กิติมา  รัตโนทัย เลขที่ 16 รหัส 115110903001-5 วันที่ 9 ม.ค. 54 เวลา 12.16 น. สถานที่ หอ zoom
เลือกทำ 9 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ มกราคม 09, 2011, 01:01:29 pm
นางสาว จุฑามาศ  เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่ 38  รหัส  115210904056-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  9  ม.ค.  2554  สถานที่  หอใน  เวลา  13.00  น.

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ มกราคม 09, 2011, 03:02:58 pm
นางสาวปิยะรัตน์ เหมือนเผ่า เลขที่ 42 รหัส 115210904050-9 กลุ่ม02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา สถานที่ บ้าน วันที่ 09/01/54 เวลา 15.02 น.
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ มกราคม 09, 2011, 10:24:10 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส115310903042-5 เลขที่64 sec02 วันที่9/01/2554 สถานที่Banoffee เวลา22.23น.
สรุป
เลือทำ5ข้อ ทำได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ มกราคม 09, 2011, 10:42:26 pm
น.ส.นฤมล กำลังฟู เลขที่26 รหัสนักศึกษา 115210417031-9 Sec.2
เลือทำ5ข้อ ทำได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ มกราคม 09, 2011, 10:46:12 pm
น.ส จุฑารัคน์ นาวายนต์ รหัส 115210417058-2 sec02 เลขที่28เข้ามาตอบกระทู้วันที่วันที่ 9  มกราคม 2554 เวลา 22.30 น.   สถานที่ หอ RS
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ มกราคม 10, 2011, 01:18:55 pm
นายดนุพร  อ่อนศรี   รหัส 115040472024-7 sec.02 เลขที่ 8 ภาควิชาวิศวกรรมพลาสติก ตอบกระทู้ที่บ้านซอยอิสเทิล วันที่ 10/01/2554 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา

เลือกทำสิบข้อ  ทำได้หกสิบคะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ มกราคม 10, 2011, 01:23:11 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  43  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  10  ม.ค.  2554   สถานที่  ห้องสมุดคณะ  เวลา  13.22 น.

เลือกทำ  5  ข้อ  ทำได้  1  ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ มกราคม 10, 2011, 04:41:39 pm
นางสาวนิติการณ์ รัตนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส115310903052-4 เลขที่71 sec02 วันที่10/01/2554 สถานที่Banoffee เวลา16.41น.
สรุป
เลือทำ5ข้อ ทำได้ 1ข้อ
 

 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ มกราคม 10, 2011, 11:53:34 pm
นาย สุทิน ศรีวิลัย เลขที่ 25 sec17 รหัส 115340441222-9 สถานที่ หอพักปานรุ้ง ตอบกระทู้วันที่ 10/1/2554 เวลา 23.52
เลือกทำ 5 ข้อ
ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ มกราคม 11, 2011, 09:51:24 am
นางสาวปัทมา วงษ์แก้วฟ้า  รหัส115310903038-3  เลขที่61  sec02  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์   เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 09.25 น.  สถานที่บ้านของตนเอง
เลือทำ10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ มกราคม 11, 2011, 10:17:03 am
นายนนทพันธื เสนาฤทธิ์ วันที่ 11 ม.ค. 54 เวลา 10.15 น. สถานที่ บ้านเลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ มกราคม 11, 2011, 03:19:40 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec 02 เลขที่ 47 รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11/01/2554 เวลา 15:19  สถานที่ Shooter Internet

ตอบคำถาม  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อค่ะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ มกราคม 11, 2011, 03:24:30 pm
น.ส กชพรรณ นาสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ รหัสนักศึกษา 115310903036-7 เลขที่ 53 sec 02 ตอบกระทู้วันที่ 11 ม.ค 54 เวลา 15.25 น. สถานที่ บ้านคลอง 6

ตอบ เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ มกราคม 11, 2011, 03:41:12 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec02 รหัส 1153109030102 เลขที่ 49 วันที่ 11/1/54 เวลา 15.40 ณ หอใน
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ มกราคม 11, 2011, 04:24:42 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec 02 เลขที่ 54 รหัส 115310903031-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11/01/2554 เวลา 16.24 สถานที่ Shooter Internet
เลือก 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ มกราคม 11, 2011, 05:00:53 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ เลขที่ 36 รหัส 115210452022-4 sec 2
ตอบกระทู้วันที่  11 มกราคม 2554  เวลา 17.00  ที่หอพัก

เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ มกราคม 11, 2011, 05:08:43 pm
นางสาวเรวดี  จันท้าว   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   รหัส 115330411006-3   sec 04 เลขที่6 ตอบกระทู้เมื่อวันที่ 11/01/2554  เวลา 17.09 น.  ที่ห้องสมุดมทร.ธัญบุรี
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ มกราคม 11, 2011, 05:23:15 pm
นางสาวศิริพร สนเผือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec 02 เลขที่ 70 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11/01/2554 เวลา 5.22 สถานที่ Shooter Internet
เลือก 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ มกราคม 11, 2011, 05:36:15 pm
นาย  รณชัย  รุกขวัฒน์   วิศวกรรมโยธา   รหัส  115330411002-2 sce  4
กะทู้เมื่อ  11 ม.ค. 54   เวลา  17.36 น.  ณ  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชมงคล
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ มกราคม 11, 2011, 05:58:09 pm
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 sec 02 เลขที่ 41 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา อาจารย์ผู้สอนจรัส บุญธรรมา เข้ามาตอบกระทู้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 17:58 ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ มกราคม 11, 2011, 06:41:18 pm
นางสาวสุนิสา หมอยาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec 02 เลขที่ 74 รหัส 115310903055-7วันที่ 11/01/2554 เวลา 18.41
 สถานที่ บ้าน
เลือก 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ มกราคม 11, 2011, 06:47:51 pm
นางสาวจรีรัตน์  ชะโปรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส115310903040-9 sec.02 เลขที่ 63 ตอบกระทู้เมื่อ11/01/54 เวลา18.48 น.ที่บ้าน
เลือก 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ มกราคม 11, 2011, 07:08:44 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่ใหม่30 sec02 รหัส115210417064-0
เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา วันที่11 มกราคม 2554 เวลา 19.08น.

เลือกทำข้อสอบ5ข้อ ถูก3ข้อค่ะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ มกราคม 11, 2011, 09:25:01 pm
นายเลิศศักดิ์  ศัลยวิเศษ  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาเคมีสิ่งทอ  รหัส 115210452021-6  เลขที่ 30

ตอบกระทู้ เมื่อ 11/01/54  เวลา 21.25 น.  ที่ หอพัก

เลือกทำ10ข้อ ทำได้ 6ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ มกราคม 11, 2011, 09:33:26 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธาต่อเนื่อง   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  11  เดือน มกราคม   พ.ศ.  2554   ที่  หอพักโฟ บี 4  เวลา.  21.35 น
มีความเห็น   ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน


เลือกทำ 10 ข้อ ได้ 7 ข้อครับ   

 
หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ มกราคม 11, 2011, 10:08:59 pm
นางสาว ปาณิศา ไพรสยม sec.2 เลขที่73 รหัสนักศึกษา 115310903054-0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ ตอบกระทู้วันที่11ม.ค.54 เวลา22.04น. ที่บ้านตัวเอง
เลือกทำ10ข้อ ได้4ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ มกราคม 11, 2011, 10:29:08 pm
ผมนายรุ่งนิรันดร์ สอนจันทร์    สาขาวิศวกรรมโยธา   รหัส  115330411005-5 sce  04
กะทู้เมื่อ  11/01/ 54   เวลา  22.26 น.  ณ  สวนสุทธิพันธ์
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อครับ :-[
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ มกราคม 12, 2011, 12:58:53 am
นายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441220-3
ตอบกระทู้วันที่ 12/01/54  เวลา 00:50 น. สถานที่ อพาร์ทเม้นต์ เอกภาคย์ เมืองเอก
เลือกทำ5ข้อ  ทำได้  2ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: amnuay cve2 ที่ มกราคม 12, 2011, 09:43:24 am
      :)กระผมนาย อำนวย เกิดโภคา นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา SEC 17 เลขที่ 10 รหัส 115340411116-9 อาจารย์ผู้สอน ผศ. จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12/1/2554 ที่บ้าน เวลา 09.43 น. :D
      เลือทำ 5ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ มกราคม 12, 2011, 11:08:21 am
กระผม นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา
sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6
 เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 12/01/54 เวลา 11.08 น. ณ.ที่ทำงาน

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ มกราคม 12, 2011, 02:08:38 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร  เลขที่ 40  รหัส 115210904029-3  กลุ่ม 2  ตอบกระทู้วันที่ 12 มค 54  เวลา 14.08  น.  ณ วิทยะบริการ
เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อค่ะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ มกราคม 12, 2011, 04:20:42 pm
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง รหัส 115330411026-1 เลขที่ 20 สาขาวิศวกรรมโยธา  กลุ่ม 53341 cve  Sec 4  วันที่ 12/1/54  เวลา 16.21 น   ณ  บ้านบางชันวิลล่า     
   ทำ 5 ข้อ  ตอบถูก 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ มกราคม 12, 2011, 06:48:18 pm
นางสาว สาริศา  พรายระหาญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์ รหัส 115110901018-1เลขที่ 13
มาตอบกะทู้ 12/12/54 เวลา 19.01 ร้านเน็ต

เลือกทำ 10ข้อ ได้ 2ข้อ 20คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: 00sunisa00 ที่ มกราคม 12, 2011, 07:13:57 pm
น.ส.สุนิศา   ชมมิ   sec.2   เลขที่46  115310903001-1  สาขาสถิติ   วันที่ 12 มกราคม 2554   เวลา 19.13 น.  ที่ร้านอินเตอร์เน็ต
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ มกราคม 12, 2011, 07:16:39 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 115110901082-7 เลขที่ 14 sec. 02
วันที่ 12/1/54 เวลา 19.28 น. ณ. shooter

เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ มกราคม 12, 2011, 07:39:46 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 19.39 น.   
ผมเลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ มกราคม 12, 2011, 08:10:52 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 20.10 น. ที่บ้าน
มีความเห็นในกระทู้ว่า

เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ มกราคม 12, 2011, 08:26:44 pm
นายปฐมพงศ์ พูนปก วิศวกรรมโยธา sec 04 รหัสประจำตัว 115330411043-6 เลขที่ 36
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา วันที่ 12/01/54 เวลา 20.24 น. หอพักลากูล 
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ มกราคม 12, 2011, 08:47:03 pm
นายธาตรี ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สถิติประยุกต์ sec 02 รหัส 115310903061-5 เลขที่ 77 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12 มกราคม 2554เวลา20.46น. ที่บ้าน สรุปว่า เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ มกราคม 12, 2011, 08:51:40 pm
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 12/01/2554 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 20.52 น.
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 5 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ มกราคม 12, 2011, 09:19:28 pm
นางสาวภัทรพร ผลอำไพ รหัสนักศึกษา 115110417062-6 เลขที่ 9 sec 02 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 21.22 น. ที่หออยู่บ้านแมนชั่น
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ มกราคม 12, 2011, 09:21:34 pm
นางสาวชลทิพย์  เปาทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  เลขที่ 48 รหัสนักศึกษา 115310903007-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12/01/2554 เวลา 21.16  สถานที่ บ้านตัวเอง
เลือกทำ 10 ข้อ ได้ 6 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ มกราคม 12, 2011, 09:32:49 pm
Sunti Civil  นายสันติ  บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา   รหัส 115330411021-2  Sec 4 เลขที่ 16  ตอบกระทู้วันที่  12/01/54  เวลา 21:33 น. ณ. หอป้าอ้วน
    เลือก 5 ข้อ  ทำได้  2 ข้อคับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ มกราคม 12, 2011, 09:39:36 pm
กระผมนายพงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  sec 4 เลขที่ 51 รหัส 115330441207-1
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ บ้าน  เวลา 21.39 น

เลือกทำ  5  ข้อ ทำได้  4ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ มกราคม 12, 2011, 09:56:01 pm
น.ส ศรัญญา  เพชรแก้ว  เลขที่ 45 sec 02  รหัส 115310903022-7 สาขา สถิติประยุกต์  วัน 12/01/54  เวลา 21.53 สถานที่ บ้านตัวเอง
     เลือกทำ 5 ข้อ  ทำได้  1 ข้อ 10 คะเเนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ มกราคม 12, 2011, 10:15:35 pm
นายสุรเชษฐ  ทองโฉม  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec02  เลขที่ 65  รหัส 115310903044-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12/01/2554 เวลา 22:15  ณ บ้าน
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ มกราคม 12, 2011, 10:31:05 pm
นางสาวกาญจนา  แสงวงศ์ เลขที่ 45 รหัส 115210904068-1 กลุ่ม02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา สถานที่ หอใน วันที่ 12/01/54 เวลา 22.30 น.
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ มกราคม 12, 2011, 11:33:04 pm
นายชานนท์ ชุมพร  เลขที่ 16  รหัส 115210417028-5 sec 02 ตอบที่ หอฟ้าใส วันที่ 12 ม.ค. 54 เวลา 23.32 น.
เลือทำ5ข้อ ทำได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ มกราคม 13, 2011, 12:09:52 am
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0เลขที่45ตอบกระทู้วันที่12/01/53 เวลา00.08 น.สถานที่บาน็อฟฟี่ เพลส เลือกทำ10ข้อ ทำได้1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ มกราคม 13, 2011, 12:23:51 am
นางสาวณัฎฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec02 เลขที่ 1 115010451027-8 เวลา 0.23น. วันที่ 13 ม.ค. 2554

ได้เข้ามาทำแบบทดสอบแล้วคะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ มกราคม 13, 2011, 12:33:29 am
กระผมนายชัยวัฒน์ คำพันเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล รหัส 115011113029-2 sec.02 เลขที่ 3 ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/01/2554 เวลา 00.31 น. ที่หอพักโอนิน5

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ มกราคม 13, 2011, 12:56:51 am
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ sec02 เลขที่ 66 ตอบกระทู้วันที่ 13/01/54 เวลา 0.54  สถานที่ หอใน
เลือกทำ 10ข้อทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ มกราคม 13, 2011, 02:07:32 am
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 27
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 02.07น.
วิชาที่สอบคือ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ ได้คะแนน 10 คะแนน
เข้าทดสอบ วันที่ 13  ม.ค. 54 เวลา 01.58น. สถานที่ หอพักโอนิน3หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ มกราคม 13, 2011, 02:15:41 am
นาย เอกชัย สงวนศักดิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ  sec 2 เลขที่ 6 รหัส 115040441086-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13 มกราคม 2554 ที่ บ้าน  เวลา 02.18 น

เลือกทำ  5  ข้อ ทำได้  1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ มกราคม 13, 2011, 06:13:36 am
นายประทานพร พูลแก้ว  รหัส115310903057-3  เลขที่75  sec02  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์   เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13มกราคม 2554 เวลา 06:12 น.  สถานที่บ้านของตนเอง

เลือกทำ 5 ข้อถูก 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ มกราคม 13, 2011, 11:47:53 am
ผมนายอัษฎาวุฒิ  ลำพา   วิศวกรรมอุตสหการ-การจัดการ   รหัส  115330441202-2 sce  04
กะทู้เมื่อ  13/01/ 54   เวลา  11.47 น.  ณ บ้าน
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 0ข้อครับ 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ มกราคม 13, 2011, 12:45:21 pm
นางสาวสาวณีย์   อนันต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์ sec.02  เลขที่72 รหัส1153109030532 ตอบกระทู้วันที่ 13ม.ค.2554  เวลา12.44 น.สถานที่ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลือกทำ 10 ข้อ  ทำได้  6 ข้อ 60 คะเเนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ มกราคม 13, 2011, 01:22:12 pm
น.ส กชพร  เพ็งคำเส็ง นศ.วิศวกรรมเกษตร-สาขาอาหาร sec02 เลขที่29
รหัส 115210417059-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ตอบกระทู้วันที่วันที่  13 มกราคม 2554 เวลา  13.22 น.   สถานที่ วิทยะ

   เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ มกราคม 13, 2011, 01:40:52 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส115330411024-6 เลขที่ 18 วิศวกรรมโยธา sec.4 วันที่ 13/1/54 เวลา 1.37 pm. ที่วิทยบริการ
เลือกทำ  5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ มกราคม 13, 2011, 02:02:01 pm
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี  sec  02  รหัส 115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  13/1/2554  ที่ห้องสมุด  เวลา 14:02 น.

เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ มกราคม 13, 2011, 02:11:51 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา เลขที่ 76 รหัส 1153109030607 sec 02 วันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 14.10 น. ณ shooter internet cafe'
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 5 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ มกราคม 13, 2011, 02:27:21 pm
กระผม นายกิตติศัพท์ ถนัดงาน นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  sec.4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  13 มกราคม 2554 ที่ บ้าน ซอยพรธิสาร3  เวลา 14.27 น.
ความคิดเห็นว่า
 
    เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ มกราคม 13, 2011, 02:45:53 pm
นาย ศุภโชค  เปรมกิจ  วิศวกรรมโยธา  53341 cve sec 04 เลขที่ 44 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 115330411051-9เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.23 น. 5 ข้อ ทำได้  3


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ มกราคม 13, 2011, 02:54:09 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  13 มกราคม 2554 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 14.51น
เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ มกราคม 13, 2011, 03:31:15 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ รหัส115330411025-3 sec4 เลขที่19 วิศวกรรมโยธา วันที่13/1/54 เวลา 15.31 ที่หอลากูลแมนชั่น

เลือกทำ15ข้อ ทำได้5ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ มกราคม 13, 2011, 03:38:34 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   รหัส 115330411039-4   sec 04 เลขที่ 32 ตอบกระทู้เมื่อวันที่ 13/01/2554  เวลา 15.35 น.  ที่หอ ลากูน
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ
 

 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ มกราคม 13, 2011, 04:18:46 pm
นาย อุดม  แก้วชู  sec 4  รหัส  115330411034-5 โยธาต่อเนื่อง  เลขที่ 28  วันที่ 13/1/54 เวลา 16.19 น.   ที่ตึกวิทยบริการ
เลือทำ5ข้อ ทำได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ มกราคม 13, 2011, 04:50:05 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/1/54 เวลา 4.49 pm ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ ครับ  :-\


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ มกราคม 13, 2011, 07:50:00 pm
นายฐิติกร  แก้วประชา รหัส 115330411022-0 เลขที่ 17 วิศวกรรมโยธาต่อเนื่อง เวลา 19.47 น. หอโฟร์บี
  ทดลองทํา 5 ข้อ ทําได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ มกราคม 13, 2011, 08:09:23 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 13/01/2554 เวลา 20.09 น. สรุปได้
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ มกราคม 13, 2011, 08:29:29 pm
นายภชพน เกตุวงศ์ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง3ปี  รหัสนักศึกษา 115330411031-1
sec4 เลขที่ 25 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น

เลือกทำ 10 ข้อ
ทำได้ 3 ข้อ
ได้คะแนน 30 คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ มกราคม 13, 2011, 08:43:59 pm
นายชำนาญกิจ  ศิริยานนท์  เลขที่ 4 sec 04 นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส115330411004-8 วัน 13/01/54  เวลา08:43:10 pm สถานที่ หอเศรษฐบุตร
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: watchaiza ที่ มกราคม 13, 2011, 08:58:20 pm
กระผม นายธวัชชัย    พลรักษ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา115330411041-0 กลุ่ม53341cve sec04 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา สถานที่ บ้านพฤกษา 9 เวลา 20.58
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 5 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ มกราคม 13, 2011, 09:03:04 pm
ผมนายวีรพล  นุ่มน้อย  เลขที่ 11  รหัส 115330411014-7  sce 4  วิศวกรรมโยธาต่อเนื่อง  วันที่ 13/01/2554  เวลา 21.09น.  หออยู่เจริญแมนชั่น

      เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ มกราคม 13, 2011, 09:39:17 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา เวลา 09.40 pm. วันที่ 13 ม.ค. 54 สถานที่ หอร์ โฟร์บี 2

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ มกราคม 13, 2011, 09:43:25 pm
นาย ทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี  วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411008-9 sec04 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/01/54 เวลา 21.43 น. ที่หอพัก มาลีแมนชั่น
 เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ มกราคม 13, 2011, 10:22:54 pm
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411016-2 กลุ่ม 53341cve  sec04 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/01/2554 เวลา 22.22น. ที่ spcondo
ได้เลือกทำข้อสอบ 5 ข้อ ทำได้ 5ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipong ที่ มกราคม 13, 2011, 10:33:21 pm
กระผมนายวุฒิพงษ์ สุขะ วิศวกรรมโยธา เลขที่ 23 รหัส 115330411029-5 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/01/54 เวลา 22:33 น. ที่หอพัก FourB5
สรุปได้ว่า
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 0 ข้อ ยากครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ มกราคม 13, 2011, 10:45:05 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส115330411052-7 เลขที่ 45 sec.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
เข้าตอบกระทู้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 22.41 น. ณ ตึกวิทยะบริการ

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ มกราคม 13, 2011, 11:06:36 pm
นาย สราวุฒิ ดีดวงพันธ์ วิศวกรรมโยธา  115330411028-7 sec 4 23:05  13/1/2554
ทำ 5 ข้อ ผิด 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ มกราคม 13, 2011, 11:26:29 pm
นาย ศรายุทธ เที่ยงแท้  วิศวกรรมโยธา  115330411001-4 sec  04  เลขที่ 1 วันที่ 13/1/53  เวลา  23.26 น. หอพัก
             เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ มกราคม 13, 2011, 11:39:41 pm
 :Dนายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา วันที่ 13 มกราคม พศ.2554  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 23.40น. 

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 3 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ มกราคม 13, 2011, 11:43:28 pm
กระผมนายแสงทวี พรมบุตร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา115330411035-2 กลุ่ม53341cve sec04 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13/01/2554 ที่หอพักFourB5 เวลา23.43 น.
เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ มกราคม 14, 2011, 12:12:39 am
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 14 มกราคม 2554  เวลา 00.12 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ มกราคม 14, 2011, 12:53:51 am
นายกังสชิต จิโน  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411017-0 sec 4 เลขที่ 14 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 14/1/54 เวลา 0.53  pm หอมาลีแมนชั่น
เลือกทำจำนวน  10 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ มกราคม 14, 2011, 01:57:08 am
ผมนายธรรมนูญ พุทธวงษ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  sec  04  รหัส 115330411009-7 เลขที่ 9
เรียนกับ อ. จรัส บุณยธรรมา   เข้ามาตอบกระทู้วันที่  14/1/2554  ที่บ้านเช่า ซอยอีสเทิร์น   เวลา 1.57 น.
สรุป
เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ มกราคม 14, 2011, 02:39:32 am
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 16 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 13 เดือน มกราคม พศ.2554 เวลา 02:39น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 


สรุปได้ว่า เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ
         
หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ มกราคม 14, 2011, 02:52:33 am
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่_14  เดือน_01  พศ_2554   ที่(ชื่อหอพัก/ชื่อบ้านพัก)_ประสงค์  เวลา_02.52
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
ทำ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ มกราคม 15, 2011, 11:01:50 am
นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่  15/01/2554 เวลา11.01นใ         
 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา

เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ มกราคม 15, 2011, 03:37:57 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17 เลขที่ 14 รหัสประจำตัว115340441204-7 ตอบกระทู้วันที่ 15-01-2554 เวลา 15:38 น. สถานที่ บริษัท Siam lemmerz
 
เลือกทำ 10 ข้ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ มกราคม 15, 2011, 11:06:06 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ที่บ้าน เวลา 23:04
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ  เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ มกราคม 16, 2011, 12:17:29 am
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  16 มกราคม 2554 ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 00.16 น

ทำ 5 ข้อ ได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ มกราคม 16, 2011, 12:23:53 am
  นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17 เลขที่19   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่  16/01/54 เวลา 00.23ณ หอพักวงษ์จินดา
 
  สรุปได้ว่า เลือกทำ10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ มกราคม 16, 2011, 12:51:30 am
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 16/01/54  เวลา 0:51 น. สถานที่ หอพัก เอื้อมเดือน

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ มกราคม 16, 2011, 01:37:57 am
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17
 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 16 เดือน มกราคม พศ.2554 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเม้นต์ เวลา 1:37
เข้าไปทำห้าข้อ ทำได้สองข้อครับ
     


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ มกราคม 16, 2011, 01:51:07 am
นาย เสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 16/01/54  เวลา 01:50 น. สถานที่ หอพักนวนคร

ทดสอบเรื่อง อิเล็กทรอนิคเบื่องต้น
ทดสอบ 10 ข้อ ทำได้ 5 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Prachija ที่ มกราคม 16, 2011, 07:40:03 am
กระผม นาย ประชิด จันทร์พลงาม นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 รหัสประจำตัว 115340411110-2
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 16 เดือน  มกราคม พศ 2554 ที่  บ้านพัก  เวลา 7.40น.

ทำ5ข้อได้1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ มกราคม 16, 2011, 08:34:09 am
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441215-3 เลขที่ 21เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 16 เดือน มกราค  พศ.2554 เวลา 08:32น.  สถานที่ ห้องพักนวนคร
 ทำ 5 ข้อ ได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Benjawan Onnual ที่ มกราคม 19, 2011, 07:41:58 pm
นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนนวล เลขที่ 55 sec 02 สาขาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้เมื่อ 19/1/2554 เวลา 19.41น. ณ หอพักนำรงค์แมนชัน

เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 7 ข้อ 70 คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ มกราคม 20, 2011, 08:04:24 am
กระผมนาย สุชาติ สุวรรณวัฒน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 115210441230-7  sec02 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 20/01/2554 เวลา 8.03น. ที่ หอ
ได้เลือกทำข้อสอบ 5 ข้อ ทำได้ 1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ มกราคม 21, 2011, 05:27:33 pm
นายสุริยพงศ์  ทองคำ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)
sec 17 เลขที่24 รหัส 115340441221-1ที่ 21 -1 - 54 เวลา17.28น.
สถานที่ หอประสงค์  เรียนกับ ผศ.จรัสบุณยธรรมา
เลือกทำ10ข้อทำได้4ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ มกราคม 26, 2011, 05:16:59 pm
กระผม นาย ฉัตรชัย กล่อมเกลี้ยง  นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441232-8 เลขที่ 28      เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่
26 เดือน มกราคม พศ.2554 เวลา 17.16  น.  สถานที่ หอพัก 4B
 ทำ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ มกราคม 26, 2011, 05:18:39 pm
นาย ธรรมนันท์ เหมือนทิพย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ  เลขที่ 27 SEC.02 รหัสประจำตัว 115210441248-9
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.18 น. สถานที่ หอพักบ้านดวงพร 
เลือกทำ 5 ข้อ  ได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ มกราคม 26, 2011, 05:19:06 pm
กระผม นาย ฉัตรชัย กล่อมเกลี้ยง  นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441232-8 เลขที่ 28      เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่
26 เดือน มกราคม พศ.2554 เวลา 17.16  น.  สถานที่ หอพัก 4B
 ทำ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ มกราคม 27, 2011, 08:30:09 pm
กระผม นายพิเชษฐ์  จันทร์โสภา   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411044-4 เลขที่ 37
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 2 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ มกราคม 28, 2011, 01:22:12 am
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส นักสึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
sec.4 รหัส 115330441218-8 เลขที่ 61 เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา
เข้ามาตอบวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.22 น. ที่ ห้องพัก
มีความเห็นว่า
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ มกราคม 31, 2011, 02:25:22 pm
นาย มูฮำหมัดนาวี จะปะกียา  เลขที่ 2 sec 17 รหัส  115340411104-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา วิศวกรรมโยธา   ณ บ้าน จรัญสนิทวงศ์  31-01-54  เวลา  14.25น.
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เลือกทำ 10 ข้อได้  20 คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 06:00:23 pm
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441215-3 เลขที่ 21เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 4 /2/54 เวลา 17.58น.  สถานที่ ห้องพักนวนคร
 ทำ 5 ข้อ ได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: watit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2011, 04:14:14 pm

กระผมชื่อนายวาทิต บุพศิริ นักศึกษา CVE2 สมทม SEC 17 รหัส 115340411106-0
เข้ามาตอบเมื่อ   5/02 /2011    เวลา 4.13pm.     ที31/1859 มบ.พฤกษา12-รังสิตคลองสาม

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: aimz ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2011, 06:06:19 pm
นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล รหัส 115110903068-4 sec 02

วันที่ 9 กพ. 54 18:04 หอพัก

ทำได้ 3 ข้อ จาก 5 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2011, 01:58:47 am
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4

เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Sonthaya Suwaros ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2011, 10:56:59 am
นายสนธยา สุวรส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม รหัสประจำตัว 115040441089-8 วันที่ 10 ก.พ. 54  เวลา 10.57น.ครับผม

เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 2 ข้อ 20 คะแนน ครับ.


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: NISUMA ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2011, 11:51:42 am
นางสาวนิสุมา พรมนวล  รหัส115110901010-8  เลขที่8  sec02  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์   

เลือกทำ5ข้อ ทำได้2


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2011, 02:12:46 am
นาย เอกชัย  เสียงล้ำ  115330411046-9 sec 4 วิศวกรรมโยธา กลุ่ม 53341 เวลา 2.12 เลือทำ5ข้อ ทำได้ 3ข้อ