RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 05, 2008, 09:07:56 pmหัวข้อ: กฎของโอห์ม
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 05, 2008, 09:07:56 pm
โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
สุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก

กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ ความต้านทาน ในวงจรไฟฟ้า กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวใดๆ แปรผันตรงกับความต่างศักย์ (แรงดันไฟฟ้า หรือแรงดันตกคร่อม) และแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างสองจุดนั้นที่กระแสไหลผ่าน

ในสูตรสมการทางคณิตศาสตร์, เขียนได้ดังนี้:

V = IR

 
โดยที่ V คือความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์, I คือกระแสในวงจร หน่วยเป็น แอมแปร์ และ R คือความต้านทานในวงจร หน่วยเป็น โอห์ม

สูตรการหาค่าต้านทาน

หาแรงดัน  V= I * R
หากระแส  I= V/R
หาค่าต้านทาน  R = E/I
V= แรงดัน I เท่ากับกระแส R เท่ากับ ค่าต้านทานกฎดังกล่าวตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับ เกออร์ก โอห์ม นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในปี พ.ศ. 2370 (ค.ศ. 1827) บรรยายการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสผ่านลวดความยาวต่าง ๆ กัน และอธิบายผลด้วยสมการ (ซึ่งซับซ้อนกว่าสมการบนเล็กน้อย)

ค่าความต้านทาน ของอุปกรณ์ต้านทาน เช่น ตัวต้านทาน มีค่าคงที่ ที่กระแสและแรงดันช่วงที่กว้าง เมื่อตัวต้านทานถูกนำมาใช้ในเงื่อนไขดังกล่าว เรียกตัวต้านทานนั้นว่า อุปกรณ์โอห์มิก (ohmic device) เพราะว่า เพียงค่าความต้านทานค่าเดียว ก็สามารถใช้อธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นได้ แต่ถ้าป้อนแรงดันที่สูงมาก อุปกรณ์ดังกล่าวจะสูญเสียคุณสมบัติ โอห์มิก ไป ซึ่งค่าความต้านทานมักสูงกว่าความต้านทานในสภาวะปกติ

ขอขอบคุณอาจารย์จรัส บุณยธรรมา ที่ได้ให้ผมได้ตั้งกระทู้ได้ครับหัวข้อ: Re: กฎของโอห์ม
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:11:05 am
กฎของโอห์ม:

ในปี ค.ศ. 1826 โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่า เป็นพื้นฐานทาง ไฟฟ้า กฎนี้มีใจความว่า "เมื่ออุณหภูมิของตัวนำคงที่ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างปลายทั้งสอง ของตัวนำนั้น)
จากกฎนี้ ถ้า I เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ ซึ่งมีความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองเป็น v ซึ่งจะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น
V = RI (R = ค่าคงที่)
ซึ่งค่าคงที่ ก็คือ ค่าความต้านทานของตัวนำนั้นๆ ดังนั้น กฎของโอห์ม คือ


V = IR


หัวข้อ: Re: กฎของโอห์ม
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:11:32 am
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: กฎของโอห์ม
เริ่มหัวข้อโดย: lor_lexCVE2 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 05:46:56 am
นายสุรพงษ์  จำปานาค  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 5
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ตอบกระทู้ เมื่อ 12/12/53 เวลา 5.47น.  ที่หอพักราชมงคล

ในปี ค.ศ. 1826 โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่า เป็นพื้นฐานทาง ไฟฟ้า กฎนี้มีใจความว่า "เมื่ออุณหภูมิของตัวนำคงที่ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างปลายทั้งสอง ของตัวนำนั้น)
จากกฎนี้ ถ้า I เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ ซึ่งมีความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองเป็น v ซึ่งจะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น
V = RI (R = ค่าคงที่)
ซึ่งค่าคงที่ ก็คือ ค่าความต้านทานของตัวนำนั้นๆ ดังนั้น กฎของโอห์ม คือ


V = IR