พลังงานไฟฟ้า

            ฟ้าผ่าเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้มาจากการผลิตของมนุษย์ หากไม่มีไฟฟ้าเราก็คงเราจะไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องล้างจานที่สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้า สิ่งที่เราต้องพึ่งพาเป็นอย่างมาก

การเกิดประจุไฟฟ้า

            สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดจิ๋วเรียก อะตอม (atom) มีนิวเคลียส (nucleus) เป็นแกนกลางและกลุ่มของอิเล็กตรอน (electron) ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีน้ำหนักเบาวิ่งอยู่รอบๆ ไฟฟ้าเป็นผลลัพธ์จากการที่ เราใช้แท่นโลหะที่เรียกว่าสายล่อฟ้า ติดตั้งไว้บนอาคารสูงมานานหลายร้อยปี เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่า

            อิเล็กตรอนแสดงคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าออกมา

            ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าประจุไฟฟ้าคืออะไร แต่เราทราบว่ามันประกอบด้วยประจุบวกและประจุลบ อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ ที่จะดึงดูดประจุบวก(นิวเคลียสของอะตอมเป็นประจุบวก)  แต่จะวิ่งออกไปห่างหรือผลักประจุลบอื่นๆ

ไฟฟ้าสถิตกับการถ่ายเอกสาร

      ไฟฟ้าสถิตมีบทบาทสำคัญในกระบวนการถ่ายเอกสาร โดยขั้นตอนแรก ลูกกลิ้งที่อยู่ด้านในเครื่องถ่ายเอกสารจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าสถิต

(ก) จากนั้นแสงไฟจะฉายลงบนรูปภาพที่ต้องการถ่ายเอกสารและสะท้อนกลับมายังลูกกลิ้ง ซึ่งปริมาณของประจุไฟฟ้าจะลดลงในบริเวณได้รับแสง

(ข) ประจุไฟฟ้าบนลูกกลิ้งจะถูกจัดเรียงใหม่ทำให้เกิดส่วนที่มืดและส่วนที่สว่าง จากนั้นหมึกพิมพ์ที่กระจายอยู่บนลูกกลิ้งจะติดเข้ากับบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าเท่านั้น

(ค) หมึกพิมพ์ถูกส่งผ่านจากลูกกลิ้งไปยังกระดาษ

(ง) โดยมีลูกกลิ้งร้อนสองอันประกบทำให้แห้ง

       อะตอมมีประจุไฟฟ้าที่สมดุล โดยปริมาณประจุบวกที่มีอยู่ในนิวเคลียสจะเท่ากับปริมาณประจุลบของอิเล็กตรอน แต่สสารบางชนิดก็สามารถรับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นได้อีก ในขณะที่อีกหลายๆ ชนิดจะสูญเสียอิเล็กตรอนไปได้ง่าย ทำให้วัตถุนั้นๆ มีประจุไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่สมดุล หรือเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นนั่นเอง แต่วัสดุบางชนิด เช่น โลหะ ก็ไม่สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นได้ เพราะโลหะจะยอมให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านไปซึ่งเราเรียกการไหลของประจุไฟฟ้านี้ว่า “ไฟฟ้ากระแส”

 

   กลับหน้าแรก   

Paul marks  เขียน

ปราการเกียรติ  ยังคง  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

หน้าที่ 
  1. การทดลองของแฟรงคลิน
  2. พลังงานไฟฟ้า
  3. การส่งผ่านประจุไฟฟ้า
  4. เรื่องของกระแส
 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกไฟฟ้าสถิต

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง