เรื่องของกระแส

            อิเล็กตรอนในไฟฟ้ากระแสถูกดันให้ไหลผ่านวัสดุ เช่น สายโลหะ แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดพลังงาน   โดยการไหลของอิเล็กตรอนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นและยังทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มันไหลผ่านเช่น หลอดไฟ มอเตอร์ ฯลฯ สามารถทำงานได้

            เป็นที่น่าสนใจว่าทั้งไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดฟ้าผ่า ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง อิเล็กตรอนในก้อนเมฆจะรวมตัวกันเกิดเป็นประจุไฟฟ้าสถิต และเมื่อแรงดึงดูดระหว่างประจุลบของก้อนเมฆกับประจุบวกของพื้นดิน (หรือระหว่างก้อนเมฆ) สูงมากพอ อิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดเป็นแสงสว่างในอากาศ หรือเรียกว่าฟ้าผ่า

แพทย์ใช้สัญญาณไฟฟ้าจากสมองในการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร

ไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก

            ไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก เพราะทั้งสองคือผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของอิเล็กตรอน วัตถุหนึ่งๆ สามารถกลายเป็นแม่เหล็กได้ หากอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ภายในหมุนไปในทิศทางเดียวกัน

            เมื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสายไฟ จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ในทางการกลับกันการเคลื่อนที่ของสายไฟผ่านสนามแม่เหล็กก็สามารถเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ถูกนำมาปรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน

 

   กลับหน้าแรก   

Paul marks  เขียน

ปราการเกียรติ  ยังคง  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

หน้าที่ 
  1. การทดลองของแฟรงคลิน
  2. พลังงานไฟฟ้า
  3. การส่งผ่านประจุไฟฟ้า
  4. เรื่องของกระแส
 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกไฟฟ้าสถิต

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง