ไฟฟ้าสถิต

           ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่เรียกว่า ไฟฟ้าสถิต  ประจุอยู่นิ่งกับที่  เกิดได้จากการถูลูกโป่ง  กับวัตถุเช่นผ้าขนสัตว์  อิ เล็กตรอนจะถ่ายเทจากผ้าขนสัตว์  ไปยังอะตอมของลูกโป่ง  ลูกโป่งได้รับประจุไฟฟ้าลบ และผ้าขนสัตว์ได้รับประจุไฟฟ้าบวก

 

   

กลับหน้าแรกไฟฟ้าสถิต

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง