Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2627
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2235
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21721
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9677
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8378
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3558
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3997
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5213
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80981
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7058
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5774
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3835
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3611
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2993
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2914
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3223
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3260
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3098
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2996
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2778
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2651
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2908
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2583
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2853
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7570
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5808
จุดศูนย์กลางมวล 3649
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4589
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5473
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12222
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14627
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11819
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12103
ข้อสอบวิชา สังคม 14387
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11469
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7438
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5858
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7071
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5541
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9498
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7052
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5540
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5111
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3202
ทดสอบความรู้รอบตัว 3825
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110200
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15278
อ.รจนา ใจห้าว 4856
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30140
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17640
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40064204

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!